Súkromné centrum poradenstva a prevencie EFFETA

Súkromné centrum poradenstva a prevencie EFFETA je súkromné školské poradenské zariadenie, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení už v roku 2004. Zriaďovateľom je EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského.

Poslaním nášho centra je poskytovanie komplexných poradenských služieb - psychologického, špeciálno-pedagogického, logopedického poradenstva, komplexnej diagnostiky a následne terapií. Zabezpečujeme odbornú starostlivosť deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a poskytujeme komplexný servis, diagnostický, rehabilitačný, psychologický, psychoterapeutický, špeciálno-pedagogický, edukačný, reedukačný, stimulačný, kompenzačný.

Naše odborné služby súčasne poskytujeme zákonným zástupcom detí a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení. O našich klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, surdopédie, logopédie a sociálnej práce.

Naše služby poskytujeme v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠR č. 325/2008 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a prevencie.

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja. Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú základnú diagnostiku, čiastkovú diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku, poradenstvo,  prevenciu, intervenciu, krízovú intervenciu, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa zahŕňajú špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.