Intervenčné programy zamerané na dieťa
so sluchovým a viacnásobným postihnutím

Výhody terapie 

Všetky aktivity vychádzajú z jednotlivých individuálnych potrieb a schopností detí. Dôležitosť pripisujeme prepájaniu informácií aj s inými odborníkmi. Realizujeme:

 • sluchovú výchovu – lokalizácia zvuku, sluchová pozornosť,…

 • čítanie, písanie, komunikácia s dieťaťom

 • rytmicko-pohybová výchova

 • poznávacie funkcie dieťaťa

 • hra s hračkami a predmetmi okolo nás

 • orientácia v priestore

 • hmatové vnímanie

 • zrakové vnímanie

Postupy terapie

Najefektívnejšia je vzájomná spolupráca medzi odborníkom a rodičom, kde cez ukážku aktivít s dieťaťom, rodič v domácom prostredí následne precvičuje a upevňuje dané oblasti.


Odborník: 
Mgr. Renáta Zimmermannová

Pri prvej návšteve je  potrebné zobrať so sebou: 

 • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta.
 • Školské zošity žiaka a žiacku knižku.
 • Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje(napr. Okuliare, NA, KI, BAHA, …).
 • V prípade, že dieťa/klient absolvoval vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické, neurologické a iné), bolo by  vhodné priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás.
 • Pri každom klientovi (ak rodič súhlasí) je potrebné získať informácie o jeho fungovaní aj v rámci školy, MŠ. Preto je potrebné kontaktovať školského špeciálneho pedagóga (resp. triedneho učiteľa) školy, ktorú klient navštevuje. V rámci spolupráce my následne požiadame o pedagogickú charakteristiku dieťaťa, ktorá bude aj súčasťou záverečnej správy z vyšetrení.

Psychologická diagnostika  

Cieľom je získať informácie o stave  psychických funkcií a   osobnosti  klienta. Prostredníctvom rozhovoru a  psychologických testov zisťujeme najmä:

 • úroveň intelektových schopností,
 • úroveň jednotlivých psychických funkcií, ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.,
 • osobnosť a emocionalitu, charakteristické reakcie na záťažové situácie a konflikty, schopnosti zvládať náročné situácie, zmeny v prežívaní a správaní.

Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Klient/dieťa prichádza v sprievode zákonného zástupcu. Po vypísaní potrebných papierov (žiadosť o vyšetrenie v SCPaP EFFETA), sa ako prvotné realizuje psychologické vyšetrenie. Pri klientoch, ktorí prichádzajú po prvý krát, psychológ sťahuje anamnézu s rodičom, vedie základný rozhovor. Porozprávame sa o účele, pre ktorý psychologické vyšetrenie potrebujete. Zodpovieme Vám prípadné otázky, ktoré máte.


Následne sa realizuje diagnostika klienta/dieťaťa. Dieťa/klient ostáva v miestnosti so psychológom, zákonný zástupca čaká na mieste na to určenom.


Samotné vyšetrenie pozostáva najčastejšie z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Výber konkrétnych testov závisí od cieľa vyšetrenia. Vyšetrenie môže trvať 1 – 2 hodiny, znova podľa toho, aký je jeho účel. Niekedy je nutné prísť na psychologické vyšetrenie ešte v jednom termíne, všetko po dohode medzi samotným psychológom a rodičom /zákonným zástupcom.


Po realizácii psychologickej diagnostiky sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Psychológ následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa. Rodič dostane termín na absolvovanie špeciálnopedagogického alebo logopedického vyšetrenia.


V rámci špeciálno- pedagogického diagnostika odborník posúdi čiastkové percepčné schopnosti, ktoré sú predpokladom na dobré čítanie a písanie. Taktiež v rámci tohto vyšetrenia zhodnocujeme úroveň čítania a písania. Kvalitu týchto schopností, samostatnú prácu s textom ako aj školské zručnosti.


Po absolvovaní diagnostických stretnutí s klientom sú rodičia pozvaní na konzultáciu bez dieťaťa, kde sú odprezentované a odkonzultované výsledky klienta v rámci všetkých realizovaných diagnostík. Následne je zákonným zástupcom navrhnutý ďalší možný postup – možnosť absolvovania terapii, korekcií v rámci nášho centra.  


Po realizácii špeciálno- pedagogiského vyšetrenia sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Špeciálny pedagóg následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa. Rodič dostane ďalšie možnosti diagnostického procesu pre správne stanovenie záverov a odporúčaní.  


Surdopedická diagnostika


V rámci surdopedickej diagnostiky sa využívajú subjektívne a objektívne metódy. V SCPaP EFFETA poskytuje subjektívne metódy vyšetrenia sluchu.  


Surdopéd orientačne stanoví druh sluchového postihnutia a stupeň sluchového postihnutia. Medzi základné metódy subjektívneho vyšetrenia sluchu patrí vyšetrenia hlasnou rečou a vyšetrenie šepotom na rôznu vzdialenosť od dieťaťa/klienta: 6m – 2m. Pracujeme aj s programami ako sú FONO a KOMUNIÁTOR, ktoré slúžia na identifikáciu zvukov s vizuálnou a bez vizuálnej podpory a úroveň fonematického uvedomovania dieťaťa/klienta.  


Po realizácii surdopedického vyšetrenia sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Surdopéd následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa. Rodič dostane ďalšie možnosti diagnostického procesu pre správne stanovenie záverov a odporúčaní.  


Logopedická diagnostika


Ak má rodič akékoľvek pochybnosti alebo otázky, týkajúce sa vývinu reči dieťaťa, je vhodná návšteva logopéda. Je samozrejme, že logopéd na začiatku musí určiť, v čom spočíva rečová porucha vášho dieťaťa. Jednou z prvých činností, ktoré bude preto logopéd s vašim dieťaťom robiť na prvých stretnutiach, je diagnostika. Správne vykonaná diagnostika pomáha rozlíšiť, či sa jedná len o problém artikulácie, alebo sú za tým aj hlbšie skrytejšie problémy – ako napríklad narušený vývin reči.


Cieľom logopedickej diagnostiky je identifikovať prítomnosť a mieru narušenej komunikačnej schopnosti u dieťaťa, navrhnúť individuálny plán ďalšej terapie, v prípade potreby odoslať dieťa na vyšetrenie u lekárskych špecialistov, a odporučiť ďalšie vzdelávanie dieťaťa v materskej alebo základnej škole tak, aby napriek jeho ťažkostiam v reči mohlo prežívať plnohodnotné detstvo. Samozrejmosťou v logopedickej diagnostike a intervencii je  odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre. Následne logopéd odporučí ďalší postup (napr. zaradenie do terapie, pravidelné monitorovanie vývinu, konzultácie v dlhších časových úsekoch). Je dôležité, aby rodičia vyhľadali odbornú pomoc čo najskôr.


Pri hodnotení komunikačných schopností sa používajú približné vekové hranice, kedy väčšina detí dosahuje dané komunikačné schopnosti. Samozrejme, niektoré deti tieto schopnosti dosiahnu skôr, iné neskôr. Logopéd neposudzuje jednotlivé schopnosti v izolácii, ale pokúša sa vytvoriť si celkový obraz o dieťati, vrátane ukazovateľov potenciálu pre ďalší vývin dieťaťa, teda akúsi pripravenosť osvojiť si ďalšie rečové schopnosti. Pri práci s malými deťmi sa vyšetrenie odvíja prostredníctvom hry. Dieťa sa s logopédom hrá, prezerá si knižky či skladá stavebnice.


Okrem dieťaťa a logopéda zohráva veľmi zodpovednú rolu aj rodič. Nevyhnutnou podmienkou pre plnenie našich cieľov je obojstranný vzťah s rodičmi založený na spolupráci, dôvere a vzájomnom rešpekte. Rodič je veľmi dôležitý už na prvom stretnutí s logopédom. Logopéd sa vás ako rodiča bude pýtať na prostredie, v akom dieťa vyrastá, či má niekto doma podobné rečové problémy, ako prebiehalo tehotenstvo a pôrod, či cez celkový vývin dieťaťa nastali nejaké výrazné zmeny. (napríklad, ak by bol problém s motorickým vývinom v nižšom veku, mohlo by to súvisieť aj s artikulačnými poruchami).Rodič by mal tiež vidieť, ako prebieha diagnostika a následne možná terapia s dieťaťom, čo je potrebné na to, aby vedel potom s dieťaťom precvičovať v domácom prostredí.


Po realizácii logopedického vyšetrenia sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Logopéd následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa. Rodič dostane ďalšie možnosti diagnostického procesu pre správne stanovenie záverov a odporúčaní.  


Po absolvovaní všetkých odporúčaných vyšetrení a záverov a po zasadnutí konzília odborníkov, stanovíme závery a odporúčania pre potrebné inštitúcie, s ktorými je zákonný zástupca oboznámený v ústnej a aj v papierovej forme.

Logopedická intervencia a intervencia pre deti s NKS

Výhody terapie

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav. Samozrejmosťou v logopedickej intervencii je  odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre.  Zameriavame sa na rôzne oblasti v závislosti od problému a veku dieťaťa. Cvičíme rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel, sleduje poruchy artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, ťažkosti plynulosti reči, problémy s vytváraním dlhších rečových celkov. V školskom veku sa sústredíme aj na fonematickú (zvukovú), gramatickú ako aj lexikálnu oblasť reči. Sledujeme a rozvíjame tak aktívnu ako aj pasívnu slovnú zásobu dieťaťa.  

Postupy terapie

Stretnutia prebiehajú najčastejšie raz za týždeň, v trvaní 30 – 45 minút po dohode s odborníkom. Každé terapeutické sedenie vychádza z individuálneho plánu terapie, je potrebné ho prispôsobiť konkrétnemu dieťaťu v postupe, vo výbere pomôcok, v usporiadaní jednotlivých cvičení. Pri našej práci sa snažíme znížiť sa na úroveň dieťaťa a priblížiť sa mu natoľko, aby sme lepšie pochopili jeho ťažkosti a potreby. Poskytujeme poradenstvo rodičom v oblasti komunikačných stratégií zameraných na budovanie detskej reči.

Keď má dieťa radosť a potešenie z logopédie, cvičenia nevníma ako prácu, dokáže vložiť do času stráveného s nami všetku svoju energiu. Takéto sedenie je aj pre nás obohacujúcim zážitkom, vytvára sa medzi nami vzťah dobrých komunikačných partnerov nezáležiac od toho na akej úrovni vývinu reči sa dieťa nachádza. Nevyhnutnou podmienkou pre plnenie našich cieľov je obojstranný vzťah s rodičmi založený na spolupráci, dôvere a vzájomnom rešpekte. Dosiahnutie stanoveného cieľa si vyžaduje trpezlivosť, dôslednosť a najmä pravidelnosť. Nebojte sa, spolu to všetko zvládneme! 

Odborník:
 
Mgr. Dária Rábarová

Psychoterapia

Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozhovorom“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť klientom zmeniť ich uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý  umožní lepšiu kvalitu života.
Psychoterapia nie je procedúra či zákrok vykonávaný terapeutom na klientovi. Je to skôr proces spolupráce medzi terapeutom a klientom, v rámci ktorého pracujú spoločne na užitočných cieľoch, ktoré pre úžitok klienta spolu dohodnú.
Deje sa transparentne a s plným vedomým a súhlasom klienta. Akékoľvek neistoty a nejasnosti sa terapeut snaží vyjasňovať spôsobom podporujúcim vzájomnú dôveru a bezpečie klienta. Okolo psychoterapie nemá panovať žiadna mystická či démonická atmosféra čohosi tajomného, o čom nie je dosť jasné ako a prečo sa deje. Ak je terapia démonizovaná, je to výstražné znamenie a odporúčame klientom nahliadnuť do etického kódexu. Terapeut sa stará o to, aby bol proces transparentný a klient sa cítil natoľko bezpečne, aby sa spýtal na čokoľvek, čomu nerozumie.

Ako funguje psychoterapia?

V prostredí bezpečného terapeutického vzťahu sa má človek možnosť pozrieť na  seba a svoje vzťahy, svoju minulosť novým spôsobom. To pomôže otvoriť viacero možností a výhľadov do budúcna, dochádza k lepšiemu pochopeniu samého seba, sebaprijatiu. Podnetné terapeutické otázky  pomáhajú  nadobudnúť nové uhly pohľadu a silnejšie vedomie klienta, že on samotný má svoj život vo vlastných rukách. To pomáha zmeniť problematické vzorce správania a  tým dochádza k zmierneniu či ústupu psychických ťažkostí a nepríjemných symptómov.

Prvé stretnutie

Prvé stretnutie býva spoznaním sa a predstavením, avšak klient si už niečo užitočné pre seba odnáša. Terapeut klienta oboznámi s procesom terapie, predstaví seba a spôsoby, ktorými pracuje.  Klient predstaví to, čo od terapie očakáva a s čím by potreboval pomôcť. Začínajú pracovať na formulovaní užitočného cieľa terapie.
Existuje psychoterapia individuálna, párová alebo rodinná. O tom, ktorá z foriem bude najvhodnejšia sa dohodnú klient s terapeutom na 1.stretnutí. V systematických prístupoch v terapii sa to niekedy mení v priebehu terapie. V prípade potreby je prizvaný ďalší člen alebo niekto „vypadne“. Hranice terapeutického systému (kto je prítomný v terapii) sú dané užitočnosťou a zmysluplnosťou pre klienta/ov. To sa pružne vyvíja v procese. O tom všetkom sa terapeut s klientom rozpráva.
Tak ako ostatné stretnutia, aj prvé trvá obvykle 50 minút a je platené. Koncom stretnutia už býva vyjasnená spolupráca, organizačné záležitosti, termín(y).

Akou formou prebiehajú stretnutia?

Konzultácia prebieha prevažne formou rozhovoru v sede v kreslách/ na pohovke (klient neleží a pri terapii nedochádza k dotykom).
Deti sa viac než dospelí pohybujú v priestore ako aj na zemi, pre tieto účely býva v kancelárii bezpečný koberec či žinenka. Dôležité je, aby sa mohli cítiť uvoľnene a boli pri tom v bezpečí.
Aj dospelí sa niekedy počas psychoterapie hýbu, premiestňujú sa v priestore, býva to využívané ako terapeutický nástroj.
Ako médium pre vyjadrenie bývajú niekedy cielene používané aj tvorivé riešenia, najmä pre deti- kresba, maľba, modelovanie z hliny, terapeutický piesok. Deťom prispôsobujeme terapiu do módu hry- majú k dispozícii hračky, maňušky, symbolické predmety, do ktorých môžu premeniť dôležité figúry z ich zážitkového sveta. Terapeutickou sa v takom prípade stáva hra či divadielko, proces oživovania príbehu, jeho postupné dotváranie a pretváranie. Pre dospelých máme v kancelárii aj tabuľu či flipčart, výkresy, papiere, tvorivé materiály ako napr. hlinu, ktoré môžeme ale aj nemusíme využiť.

Odborník:
Doc. PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD.
Mgr. Dominika Ballová

Rodinná terapia

Výhody terapie

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu – tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Aby rodiny napĺňali všetky svoje funkcie potrebujú pomoc a podporu  v komplikovaných životných situáciách. V bezpečnom rámci terapeutického prostredia, budete môcť otvorene hovoriť o konfliktných otázkach, ktoré v rámci vašej rodiny neustále riešite, ani by hrozil sklz do zabehnutých koľaji sporu. Vďaka svojmu odstupu, môže terapeut vyniesť na svetlo tie mechanizmy, ktoré spúšťajú, či udržujú vaše spory a pritom zostávajú v pozadí nepovšimnuté. Terapeut Vám  pomôže pochopiť postoje ostatných členov vašej rodiny, objaviť nové možnosti vzájomnej komunikácie.

Postupy terapie

Terapeut pracuje so všetkými členmi rodiny, aby bolo možné rozpoznať, vyriešiť a vyliečiť osobné a rodinné problémy prostredníctvom použitia princípov teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity. Stretnutia sú realizované podľa dohody s terapeutom, minimálne raz za 2 týždne.

Odborník:
Doc. PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD.
Mgr. Dominika Ballová

Špeciálnopedagogické korekcie

Výhody terapie

V rámci špeciálno-pedagogických korekcií realizujeme vedenie v rámci pomoci dieťaťa na vstup do školy, ďalej sa zameriavame na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity už v priebehu štúdia na škole, ako je technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, nácvik fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, upevňovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej a hrubej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

Postupy terapie

Zaradeniu do korekcií  predchádza špeciálnopedagogická diagnostika. Následne si odborník podľa výsledkov dieťaťa nastaví individuálny plán práce s ním, individuálne stretnutia trvajú 30 – 45min raz do týždňa.

Odborníci:  
Mgr. Katarína Šranková

Vyšetrenie školskej zrelosti

Vyšetrenie školskej zrelosti

Cieľom vyšetrenia školskej zrelosti je získať informácie o aktuálnych schopnostiach a zručnostiach dieťaťa, ktoré je potrebné, aby ovládalo ešte pred nástupom do základnej školy.
Jednotlivé schopnosti a zručnosti sú prediktorom úspešného zvládania školských povinností. V prípade, že má dieťa oslabenia vo viacerých oblastiach je nevyhnutné na ich oslabeniach pracovať, prípadne zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky alebo zaškolenie dieťaťa v prípravnom ročníku základnej školy.
O vyšetrenie môže požiadať každý rodič, ktorý si nie je istý zaškolením svojho dieťaťa a to na základe individuálnej žiadosti alebo po odporúčaní školského zariadenia, v ktorom je realizovaný ZÁPIS dieťaťa do prvého ročníka ZŠ.

Medzi jednotlivé schopnosti, ktorých úroveň zisťujeme počas vyšetrenia školskej zrelosti sú:

 • kognitívne schopnosti

 • rečový prejav

 • grafomotorika a vizuomotorika

 • zrakové a sluchové vnímanie

 • matematické predstavy

 • osobnosť a emocionalita

 • sociálne prejavy a somatická stránka

Vyšetrenie začína vždy v čase, ktorý Vám bol určený. Je preto potrebné, aby ste nemeškali. Dieťa na vyšetrenie prichádza v sprievode zákonného zástupcu.


Na prvé stretnutie treba priniesť:

 • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa

 • Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje (napr. Okuliare, načúvací prístroj,…)

 • Ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), odporúčame priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás

 • V niektorých prípadoch, je vhodné aby náš odborný pracovník kontaktoval aj školské zariadenie (MŠ), ktoré dieťa navštevuje