Tlmočnícka služba

Tlmočnícka služba je určená pre osoby so sluchovým postihnutím, aby sa dokázali dorozumieť a mali zabezpečený rovnocenný prístupu k informáciám. Hlavným zámerom je znižovanie komunikačnej a informačnej bariéry. Tlmočnícku službu poskytuje organizácia prostredníctvom certifikovaných (kvalifikovaných) tlmočníkov podľa potreby a požiadavky samotných klientov so sluchovým postihnutím a to v týchto druhoch tlmočenia v zmysle zákona - artikulačné tlmočenie, tlmočenie posunkového jazyka, tlmočenie posunkovanej slovenčiny a tlmočenie v taktilnej forme posunkového jazyka. Kvalifikovaní tlmočníci dokážu však naviac zabezpečiť aj tlmočenie medzinárodných posunkov a umelecké tlmočenie.