Rehabilitačné stredisko

Sociálna služba - rehabilitačné stredisko - je v našom zariadení určená najmä pre deti a mládež primárne so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou, či s oneskoreným vývinom reči. Túto službu však poskytujeme aj pre deti a mládež, ktorí majú so sluchovým postihnutím kombinované aj iné zdravotné postihnutie. Táto služba sa poskytuje priamo v zariadení a to ambulantnou formou. Klienti do nášho zariadenia dochádzajú denne a sú im poskytované priamo terapeutické intervencie zamerané na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií. Celý terapeutický proces je založený na individuálnom a vysoko odbornom prístupe.