Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc osobám so sluchovým postihnutím v nepriaznivej sociálnej situácii a na pomoc ich rodinám a komunite. Poradenstvo sa klientom poskytuje priamo v organizácii. Prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva však môže byť aj inštitúcia, ktorá pracuje s osobou so sluchovým postihnutím. Osoba so sluchovým postihnutím v spolupráci s kvalifikovaným poradcom hľadajú riešenie sociálneho problému, v spolupráci identifikujú sociálny problém a hľadajú jeho riešenie. Špecializované sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálni pracovníci, ktorí majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca a ovládajú komunikáciu s osobami so sluchovým postihnutím (posunkovým jazykom a prostredníctvom artikulácie).