Cenník sociálnych služieb pre klientov

Služba včasnej intervencie

evidovaný klient
terénna forma / ambulantná forma

Rehabilitačné stredisko

evidovaný klient
ambulantná forma

Špecializované sociálne poradenstvo 

evidovaný klient
ambulantná forma

Tlmočnícka služba

evidovaný klient so sluchovým postihnutím
druh tlmočenia: artikulačné tlmočenie, tlmočenie posunkového jazyka
terénna forma / ambulantná forma