Služba včasnej intervencie

Prezentácie

 

Monika Fričová

Služba včasnej intervencie
z pohľadu prijímateľov

Vladislav Matej

Súčasný stav poskytovania a dostupnosti služby
včasnej intervencie na Slovensku
 

Emília Revajová Bujňáková

Zabespečenie služby včasnej intervencie
z pohľadu samosprávneho kraja

Laura Salomonsová

Analýza nákladov a prínosov včasnej intervencie
pre deti s poruchami autistického spektra
 

Ana Maria Serrano

Služba včasnej intervencie v Portugalsku
(príklady dobrej praxe)

Anna Šmehilová

Optimalizácia procesu poskytovania
služby včasnej intervencie na Slovensku
 

Erika Tichá

Služba včasnej intervencie z pohľadu poskytovateľov

Jana Žitňanská

Služba včasnej intervencie vo vybraných krajinách EÚ

Tlačová správa

 

Pomáha štát rodinám, do ktorej sa narodí
dieťa so zdravotným postihnutím?

Včasná intervencia je určená pre všetky deti s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím v ranom veku. V legislatíve Slovenskej republiky je pomerne novou sociálnou službou, ktorá má podporiť celú rodinu. To, že to nefunguje, ako má a podmienky nie sú na poskytovanie a dostupnosť služby včasnej intervencie na Slovensku ideálne, viedlo tento piatok Janu Žitňanskú, poslankyňu Európskeho parlamentu a odborníkov z o.z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského zorganizovať odborný okrúhly stôl na tému “Optimalizácia procesu poskytovania služby včasnej intervencie na Slovensku.” Podľa slov europoslankyne “je včasná intervencia zásadná pre dieťa i pre rodinu, ale z hľadiska jej pozitívneho dopadu je kľúčová pre štát.” Každá rodina s požadovanou podporou a zdrojmi je schopná zabezpečiť plnohodnotný vývin dieťaťa so zdravotným postihnutím. “Pochopila som, že všetko, čo dokážeme v rodine aplikovať do každodenného života u nás doma, je najlepšie pre nášho syna,” skonštatovala Jana Lowinski, zástupkyňa Platformy rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Podľa dostupných údajov a na základe prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie medzi ambulantnými pediatrami sa predpokladá, že na Slovensku žije 8 700 až 14 000 detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom vo veku do sedem rokov. Ku koncu roku 2017 bolo registrovaných len 22 poskytovateľov, ktorí poskytovali službu včasnej intervencie pre 561 rodín z celkového počtu, čo predstavuje len 4 až 6,5 % rodín z celkového počtu rodín, ktoré službu reálne potrebujú. Podľa slov Vladislava Mateja zo SOCIE - nadácie na podporu sociálnych zmien “podľa skúseností z ČR môžeme predpokladať, že približne 25 až 30 % potenciálnych klientov službu včasnej intervencie aj využije, čo by na Slovensku znamenalo 2 175 až 4 200 rodín.” To však súčasný počet 26 poskytovateľov tejto služby nie je schopný pokryť. Problém nie je len v nedostatočnom financovaní, ale aj v tom, že rezorty sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva zodpovedné za včasnú intervenciu nespolupracujú. “Je smutné, že v súčasnosti musíme chodiť a pýtať si terapiu, ktorá nie je podporovaná ani v školskom ani v zdravotníckom systéme,” dodala Jana Lowinski. To, že sa to dá, dokazujú príklady dobrej praxe zo zahraničia. “Portugalský model koordinovaného prepojenia troch ministerstiev je založený na univerzálnom prístupe a prístupe zdarma služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. V súčasnosti máme 160 miestnych tímov včasnej intervencie, ktoré navštevujú aj rodiny v okrajových a vzdialených oblastiach v Portugalsku,” informovala na okrúhlom stole Ana Maria Serrano, prezidentka Európskej asociácie včasnej intervencie EURLYAID. “Povinnosť prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie by Slovensko malo urobiť v zmysle odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím,” na okrúhlom stole zdôraznila Anna Šmehilová, odborníčka na sociálnu oblasť. “Je to veľká výzva pre slovenskú vládu a verejnosť zabezpečiť dostatočnú podporou a zdroje pre vývin každého dieťaťa, aj toho so zdravotným postihnutím,” dodala Jana Žitňanská.

Inzercia