Náš tím

 

Anna Šmehilová

prezidentka (štatutárna zástupkyňa)
tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník, inštruktor sociálnej rehabilitácie

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb, odborná garantka
sociálny pracovník, tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník

Mgr. Renáta Zimmermannová

riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA
špeciálny pedagóg - surdopéd

Mgr. Martina Zimmermanová

vedúca pracovníčka pre rehabilitačné stredisko
sociálny pracovník, špeciálny pedagóg

Bc. Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
špeciálny pedagóg

Marica Beláková

vedúca Strediska ekonomicko-prevádzkovo-administratívnych činností
inštruktor sociálnej rehabilitácie, artikulačný tlmočník

PaedDr. Marta Zaťková PhD.

klinický psychológ

Mgr. Lívia Hozlárová

klinický logopéd 

Mgr. Katarína Šranková

špeciálny pedagóg - surdopéd

Mgr. Martina Gajdošová

špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Jonášová

sociálny pracovník

Bc. Dominika Závodná

asistent sociálnej rehabilitácie

Bc. Anna Fúsková

asistent sociálnej rehabilitácie

Bc. Ľubica Paulisová

asistent psychológa

Dária Rábarová

asistent logopéda

Radoslava Rondová

asistent sociálnej rehabilitácie

Mgr. Lýdia Lošonciová

inštruktor sociálnej rehabilitácie