Kto sme

Každé dieťa, aj dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodina chce žiť šťastný život. Šťastné dieťa rovná sa šťastná rodina. Pretože je dieťa dôležité, je dôležitá aj jeho rodina. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré zriadilo a súčasne poskytuje služby s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, poskytovať individuálnu podporu a komunitné služby pre deti so zdravotným postihnutím a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny.

Poskytujeme komplexnú a ucelenú sociálnu starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby, ktoré tvoria komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Súčasne však poskytujeme aj špeciálno-pedagogické a psychologické služby v rámci Súkromného centra poradenstva a prevencie. Naše služby dopĺňame aj o aktivity v oblasti kultúry a umenia a duchovného života ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodín a komunít.

Sprevádzame rodinu v jej dôležitej etape života. Hľadáme spolu odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva. Pod jednou strechou sa snažíme poskytnúť komplexnosť a synergiu podpory a pomoci, ktorú rodiny pre svoje deti so zdravotným postihnutím od ich narodenia až do dospelosti potrebujú. V našom tíme preto nájdete sociálneho pracovníka, špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa, tlmočníka posunkového jazyka, či inštruktora sociálnej rehabilitácie s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame spoluprácu orientovanú na rodinu. Spolupracujeme s lekármi, školami, poradenskými centrami, inými poskytovateľmi sociálnych služieb a organizáciami, aby sme spojili odborníkov na podporu každého dieťaťa a jeho rodiny žiť čo najviac samostatný a nezávislý život.

„Aj láska je nepočujúca.
Nestačí niekomu povedať, že ho milujete.
Musíte mu to ukázať.“