Ako sme vznikli

 
 

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1996 a pod súčasným názvom funguje od roku 2001. Naša činnosť začala už v roku 1994 prvými neformálnymi stretnutiami s nepočujúcou komunitou, a to prostredníctvom zakladateľky Anny Šmehilovej st., u ktorej sa zrodila myšlienka celého projektu a zamerania organizácie. Od roku 1996 EFFETA pôsobila ako pobočka občianskeho združenia Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska (KCNS). V roku 2001 sa však z dôvodu rozširovania aktivít osamostatnila a vyprofilovala pod súčasným názvom EFFETA. Pre rozširujúce sa aktivity a služby sa zrekonštruovali a otvorili priestory časti františkánskeho kláštora na Samovej ulici v Nitre, ktoré boli slávnostne posvätené a požehnané dňa 24. júna 2001.

Hlavným poslaním organizácie je vytvárať most integrácie zdravotne postihnutej a intaktnej komunity, zvyšovať úroveň osobnostného vývoja detí a mládeže so zdravotným postihnutím a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií nepočujúcich v našej spoločnosti.

Organizácia v súčasnosti pracuje v dvoch špecializovaných strediskách - Stredisko sociálnych služieb a Stredisko vzdelávania, v rámci ktorých sa snaží poskytovať integrované služby, aby deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny mohli žiť spolu doma plnohodnotný život. Našou snahou je poskytnúť deťom so zdravotným postihnutím rovnaké možnosti a pomoc pri ich plnej integrácii do spoločnosti, pri riešení sociálnych dôsledkov spojených s ich postihnutím.

Za roky nášho pôsobenia sme poskytli a poskytujeme sociálne služby niekoľkým stovkám rodín. Aktívne pomáhame viac ako stovke deťom so zdravotným postihnutím na školách, po škole, doma, v organizácii, ktoré potrebujú a využívajú našu pomoc, časť z nich každodenne. Vďaka odbornej sociálnej, psychologickej, špeciálno-pedagogickej a logopedickej starostlivosti pod jednou strechou a vďaka spolupráci s rodinami, sú deti schopné napredovať vo vývine a motivované navštevovať bežné školy a začleniť sa medzi zdravých rovesníkov. Venujeme sa tiež dospelým nepočujúcim a poskytujeme im podporu pri zvládaní každodenných situácií. Naša práca a pomoc deťom so zdravotným postihnutím v ranom a školskom veku a ľuďom so sluchovým postihnutím je pre nás nie len zamestnaním, ale najmä zmyslom života a našim poslaním.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.
On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: “EFFETA”, čo znamená: “OTVOR SA !” V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

(Mk 7, 32-35)

História

Naša činnosť začala už v roku 1994 prvými neformálnymi kontaktmi so sluchovo postihnutými, a to prostredníctvom zakladateľky Anny Šmehilovej st., u ktorej sa zrodila myšlienka celého projektu a obsahu organizácie. Od roku 1996 EFFETA pôsobila ako pobočka občianskeho združenia Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska (KCNS). V roku 2001 sa však z dôvodu rozširovania aktivít osamostatnila a vyprofilovala pod súčasným názvom EFFETA. Pre rozširujúce sa aktivity sa vybudovali a otvorili priestory podkrovia františkánskeho kláštora na Samovej ulici č.4, ktoré sme slávnostné posvätili a požehnali dňa 24.6.2001.

Hlavným poslaním organizácie je vytvárať most integrácie sluchovo postihnutej a intaktnej spoločnosti, zvyšovať úroveň osobnostného vývoja sluchovo postihnutých detí a mládeže a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií sluchovo postihnutých ľudí v našej spoločnosti. Cieľom EFFETY je rozvíjať organizáciu, ktorá v plnej miere poskytne služby sluchovo postihnutým, aby sa mohli rozvíjať ako plnohodnotné osobnosti bez komunikačnej a sluchovej bariéry, a tak dopomôcť integrácii do intaktnej (zdravej) spoločnosti v praktickom, ale aj duchovnom rozmere.

Organizácia v súčasnosti pracuje v piatich špecializovaných strediskách: Stredisko sociálnych služieb (SSS), Stredisko pracovných činností (SPČ),Súkromné centrum špeciálno-pedagogickej poradne Effeta, Stredisko kultúry (SK) a Stredisko duchovného života (SDŽ). EFFETA zamestnáva viac ako 30 zamestnancov, z ktorých 50% je sluchovo postihnutých.