Festival kultúry

Každý národ, každá menšina na celom svete má svoju kultúru. Snaží sa ju rozvíjať, zachovávať a odovzdávať ďalším generáciám. Naša organizácia zrealizovala rôzne kultúrne podujatia. Na základe potreby rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo sluchovo postihnutých sme sa rozhodli vytvoriť a podporovať vznik a fungovanie medzinárodných i domácich kultúrnych podujatí a divadelných telies.
 

Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre

Dominantnou snahou Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre je poukázať na dôležitý fakt, že kultúra dokáže spájať. Tento festival sa zrodil na prelome nového tisícročia, kedy Svätý Otec vyhlásil rok 2000 za Jubilejný rok. Za rok lásky, odpustenia a porozumenia. Prostredníctvom tohto festivalu sa rozbehol proces prelamovania všetkých bariér, ktoré rozdeľujú nepočujúcich a počujúcich navzájom prostredníctvom kultúry. Zakladateľkou tohto festivalu sa stala Anna Šmehilová st.

Hlavným poslaním tohto festivalu je zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt, zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo sluchovo postihnutých, integrácia a inklúzia prostredníctvom kultúrnych aktivít, prezentácia kultúry sluchovo postihnutých, invencia nových prístupových edukačných metód u sluchovo postihnutých prostredníctvom dramatickej a výtvarnej výchovy a komparácia dosiahnutých výsledkov v kultúrnej oblasti sluchovo postihnutej minority v rámci celej Európy.

Cieľom festivalu bolo taktiež prehĺbenie aktívnej spolupráce a participácie štátov Európy. Festival tak vytvára tiež priestor pre kultúrnu mobilitu sluchovo postihnutých umelcov štátov Európy.

Festival sme v minulosti organizovali každé dva roky vždy v januári a pozostával z viacerých sekcií: dramatické a výtvarné tvorivé dielne pre deti i dospelých, odborný seminár, náboženský seminár a svätá omša v posunkovom jazyku, výstava umeleckých diel sluchovo postihnutých umelcov a divadelný program.