Duchovný život nepočujúcich

Poskytujeme možnosti nepočujúcej komunite aktívne a plnohodnotne rozvíjať svoj duchovný život na kresťanských hodnotách. Poslaním aktivít zameraných na rozvoj duchovného života je evanjelizácia ľudí so sluchovým postihnutím a prehlbovanie ich duchovného života.

Náboženská výchova

Obsahom tejto oblasti je hľadanie spôsobov a foriem vyučovania náboženstva školopovinných detí, mládeže i dospelých. Zameraním týchto snáh je, aby nepočujúci získavali potrebné informácie v im prijateľnej a zrozumiteľnej forme. Snažíme sa hľadať možnosti, ako pretlmočiť a vysvetliť abstraktné náboženské pravdy na konkrétny spôsob myslenia u nepočujúcich detí.


Liturgia

Naša organizácia realizuje s kňazom pre nepočujúcich pravidelné slávenie svätých omší, priamo v priestoroch organizácie. Sv. omše sú tlmočené do posunkového jazyka. Sv. omše, ktoré sú spravidla raz za mesiac, s nami pravidelne slávi kňaz pre nepočujúcich v posunkovom jazyku a v hovorenom jazyku PaedDr. Róbert Colotka za prítomnosti tlmočníka posunkovéh jazyka.


Sviatosti

Poslaním  je vytvorenie priestoru pre účasť ľudí so sluchovým postihnutím na sviatostiach a na živote cirkvi. Prostredníctvom kňazov a katechétov na školách spolupripravujeme deti a dospelých so sluchovým postihnutím na prijatie sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania a na sviatosť manželstva. Súčasťou aktivít je i spovedanie nepočujúcich v posunkovom jazyku, predmanželské náuky a katechézy.


Náboženské posunky

Základnou snahou organizácie je zjednotenie už existujúcich posunkov z oblasti duchovného života nepočujúcich v rámci Slovenska a taktiež vývoj nových náboženských posunkov potrebných v komunikácii v oblasti duchovného života nepočujúcej komunity.


Evanjelium v posunkovom jazyku

V roku 2019 sme začali s tlmočením evanjélií na každú nedeľu do posunkového jazyka, ktoré tlmočí PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. a Anna Šmehilová st. Evanjéliá v posunkovom jazyku sú zvereňované na youtube kanáli TV EFFETA. Súčasne sme ich rozposielali prostredníctvom emailovej databázy našim klientom.