Publikácie

Základy posunkového jazyka

Anna Šmehilová ml. - Anna Šmehilová st. 

Slovník je určený pre všetkých tých, ktorí si chcú osvojiť svoju prvotnú posunkovú zásobu v slovenskom posunkovom jazyku. Slovník obsahuje šesť lekcií. Lekcie sú zamerané na blasť? pozdravy, otázky a odpovede, ľudia a rodina, životné situácie, doprava, zdravotníctvo, čas a čísla. Na konci jednotlivých lekcií je vždy opakovanie, kde sú zadané úlohy.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleskéhoo, 2005, 86 s.

V prípade záujmu si môžete slovník objednať na: effeta@effeta.sk 
Cena: 12 € + 3 € poštovné, balné

Školské posunky

Anna Šmehilová 

Slovník je určený pre deti a mládež so sluchovým postihnutím vo vyučovacom procese, rodičov, učiteľov, osobných asistentov, tlmočníkov. Cieľom slovníka je znižovanie komunikačnej bariéry a rozvoj slovnej zásoby u detí so sluchovým postihnutím. Slovník obsahuje pojmy z dvoch základných vyučovacích predmetov a to matematika a slovenský jazyk. Publikácia obsahuje nasledujúce kapitoly. Všeobecné pojmy, Slovenský jazyk (Gramatika, Literatúra, Sloh) a Matematika (Aritmetika, Geometria). 

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2011, 86 s.

V prípade záujmu si môžete slovník objednať na: effeta@effeta.sk 
Cena: 12 € + 3 € poštovné,
balné

Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku

Anna Šmehilová a kolektív

Publikácia je určená na zvýšenie aktívnej posunkovej a súčasne slovnej zásoby odborných pojmov samotných študentov so sluchovým postihnutím študujúcich na vysokých školách v humanitných odboroch (a to nie len študujúcich sociálnu prácu) a taktiež pre tlmočníkov, ktorí aktívne participujú

na tlmočení vzdelávacieho procesu na vysokých školách. Tento slovník ponúka osvojenie si slovnej zásoby v posunkovom jazyku v súčinnosti so zásobou odborných termínov používaných v humanitných vodách s prízvukom na sociálnu prácu, čo môže pozitívne dopomôcť k vyjadrovaniu a rovnocennej komunikácii počas vzdelávacieho procesu na prednáškach a seminároch, diskusiách, k príprave realizácií skúšok a štátnych skúšok a obhajob záverečných prác na vysokých školách. Obsahom tejto publikácie je vysvetlenie vybraných pojmov v rôznych odborov humanitného zamerania v textovej podobe s prihliadnutím na úroveň čítania a porozumením osôb so sluchovým postihnutím a formou zakreslenia posunku v knižnej verzií.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012, 135 s.

V prípade záujmu si môžete slovník objednať na: effeta@effeta.sk 
Cena: 12 € + 3 € poštovné,
balné

Medzinárodné posunky

Anna Šmehilová – Linda Svoradová 

Slovník ,,Medzinárodné posunky´´ Slovník je určený ľudí so sluchovým postihnutím a bez sluchového postihnutia, ktorí sa chcú naučiť medzinárodne komunikovať v medzinárodných posunkoch. Základným predpokladom pre zvládnutie medzinárodnej komunikácie je, aby osoba ovládala aspoň jeden národný posunkový jazyk. Publikácia obsahuje deväť kapitol. Ku každému posunku v jednotlivých kapitolách je priradený jeho slovenský a anglický význam s anglickou výslovnosťou. Publikácia obsahuje nasledovné kapitoly: jednoručnú prstovú abecedu, slovnú zásobu z oblastí čas, čísla, ľudia, komunikácia, kultúra, škola, šport a štáty. 

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2010, 96 s.

V prípade záujmu si môžete slovník objednať na: effeta@effeta.sk 
Cena: 12 € + 3 € poštovné,
balné

Manuál medzinárodného posunkovania

Anna Šmehilová (Ed.) 

Manuál pojednáva o odborných a vedeckých textov k problematike medzinárodného posunkovania. Obsahom publikácie je medzinárodná komunikácia medzi nepočujúcimi, medzinárodné posunkovanie, gramatika medzinárodného posunkovania, tlmočenie do medzinárodného posunkového pidginu, negácia v medzinárodnom posunkovaní a gestuno – medzinárodné posunkovanie. Ide o preklad vybraných odborných a vedeckých textov k problematike medzinárodného posunkovania -McKee, Napier, Moody, Supalla, Webb a ďalší.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2011, 94 s.

V prípade záujmu si môžete manuál objednať na: effeta@effeta.sk 
Cena: 12 € + 3 € poštovné, balné