Čo ponúkame

V našom rehabilitačnom stredisku sa ambulantnou formou poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo a pomoc pri odkázanosti. 

Sociálna rehabilitácia

je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. V rámci rehabilitačného strediska zabezpečujeme program sociálnej rehabilitácie individuálne “šitý” na mieru každého klienta, v rámci ktorého ponúkame nasledovné odborné intervencie: 

Špeciálno – pedagogická intervencia

Špeciálnopedagogická intervencia sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom. Ide o pravidelnú činnosť klienta pod vedením špeciálneho pedagóga, cieľom ktorej je rozvoj základných zručností a schopností klienta. Špeciálny pedagóg sa tak snaží pozitívne pôsobiť na klienta a pripraviť ho na ďalšie vzdelávanie v rámci jeho možností a schopností. Obsah špeciálnopedagogického pôsobenia sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta.

Surdopedická
intervencia

Surdopedická intervencia sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom. Ide o pravidelnú činnosť klienta pod vedením surdopéda, cieľom ktorej je zabezpečiť rozvoj a tréning sluchu (vrátane včasného tréningu sluchu u klientov s kochleárnou implentáciou), rozvoj a tréning komunikačných schopností (porozumenie reči, rečovej produkcie, výslovnosti, v prípade potreby aj komunikácie v posunkovom jazyku. Zameriavame sa aj na rozvoj sluchovo-motorickej koordinácie, zrakovej percepcie (vrátane odzerania), sluchovej percepcie a orientačných schopností. Podľa individuálnych potrieb klienta sa volí u klienta prístup (totálna komunikácia, auditívno-verbálny, bilingválny-bikultúrny a ďalšie). Obsah surdopedického pôsobenia sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta.

Tréning fonematického uvedomovania (podľa D. B. Eľkonina)

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom s narušeným vývinom reči, s oneskoreným vývinom reči, s dysláliou alebo deficitom v hovorenej reči, so sluchovým postihnutím, či s potenciálnou poruchou učenia a to vo veku do sedem rokov. Ide o pravidelnú činnosť klienta pod vedením vyškoleného špeciálneho pedagóga, cieľom ktorej je rozvoj uvedomovania si hláskovej štruktúry slov na základe počutia, hravou formou rozvíjať poznávanie písmen, uvedomovať si jednotlivé hlásky a slabiky i celé slová, rozlišovať dĺžku hlások a slabík. Súčasne rozvíjať u klienta schopnosť identifikovať poradie zvukov v plynulom toku reči, čo ovplyvňuje v ďalšom vývine kvalitu jeho čítania a rozvíjať schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (hlásky, slabiky) a pracovať s nimi, čo sa považuje za dôležitú a základnú schopnosť a predpoklad na to, aby sa dieťa bez problémov naučilo čítať a písať. Obsah fonematického uvedomovania sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta. 

Logopedická
intervencia

Logopedická intervencia sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom. Ide o pravidelnú činnosť klienta pod vedením logopéda, cieľom ktorej je intenzívne rozvíjať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, poznávacie procesy, odstrániť alebo zmierniť narušenú komunikačnú schopnosť, znižovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú, stimulovať oslabené jazykové schopnosti a rozvíjať správnu artikuláciu a výslovnosť. V maximálnej miere ide o podporu správneho rozvoja reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako ukazovateľa pre úspešné zvládnutie čítania a písania. Súčasťou logopedickej intervencie je diagnostika, terapia a prevencia. Obsah logopedického pôsobenia sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta. 

Terapia hrou 

a filiálna terapia 

Nedirektívna terapia hrou je pre deti to isté, čo pre dospelých poradenstvo alebo psychoterapia. Dospelí dokážu svoje myšlienky a potreby pomenovať slovami. Pre deti sú slovami starostlivo vybrané hračky v herni, a teda samotná hra je vlastne detskou rečou. V špeciálne pripravenej herni za prítomnosti vyškoleného terapeuta dokáže dieťa pomocou hry vyjadriť svoje myšlienky, pocity, potreby, strachy a túžby. Učí sa zvládať nároky reálneho života, buduje si zdravé sebavedomie a učí sa vnútornej sebakontrole.

Filiálna intervencia je zameraná na tréning rodičovských zručností. Je založená na technikách a princípoch terapie hrou. Realizuje sa individuálnou formou pre rodičov klientov pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca, cieľom ktorej je predchádzanie problémom vo výchove tým, že pomáha rodičom pochopiť potreby a pocity dieťaťa. Zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojim dieťaťom a súčasne posilňuje a skvalitňuje ich vzťah, v ktorom sa dieťa cíti byť prijaté, pochopené, výsledkom čoho je uvoľňovanie napätia, čo ho ťaží, či pocitov dieťaťa.

Psychologická
intervencia

Psychologická intervencia sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom. Súčasťou psychologickej intervencie je diagnostika, psychologické poradenstvo rodičom klientov, činnosti zamerané na rozvoj školskej zrelosti (jemná motorika, kognitívne aspekty, počítanie a čísla, senzomotorické skúmanie písmen, vnímanie geometrických tvarov a podobne) a na prevenciu klienta. Ide o pravidelnú činnosť pod vedením psychológa, cieľom ktorej je pomoc klientom pomenovať emócie, porozumieť sociálnym, behaviorálnym a osobným problémom, ako sa s nimi vysporiadať prostredníctvom modelových situácií, príbehov, obrázkových materiálov, prípadne videí. Súčasne ide o rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom riešenia konfliktov, zlepšovania akceptácie, podporou prosociálneho správania, vytváraním priateľstiev. Úlohou psychológa je skvalitniť sociálne a psychické fungovanie klienta, sociálno-emocionálny vývoj a stav jeho duševného zdravia. Obsah psychologickej intervencie sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta a jeho rodičov.

Senzorická 

integrácia

Senzorická integrácia sa realizuje individuálnou ale i skupinovou formou v priamom kontakte s klientami. Súčasťou senzorickej integrácie je cielená stimulácia vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému, ktoré majú klientovi pomôcť lepšie integrovať prichádzajúce zmyslové vstupy a formovať adaptívne odpovede. Realizuje sa v špecificky vybavenej miestnosti, ktorá spolu s odborným zamestnancom majú klienta podporiť v pohybe a vlastnej aktivite. Činnosti počas intervencie sú zábavné, klient chce byť na nich aktívne účastný. Pridruženou ale nie menej dôležitou súčasťou senzorickej integrácie je rozvoj motoriky (zložky psychomotoriky). Konkrétne ide o rozvoj jemnej motoriky (pohyby prstov a ruky, úchopy, pohyby tváre, hovoridiel), hrubej motoriky (pohyby nôh a celého tela, koordinácie pohybov, rovnováha, telesná schéma, orientácia v priestore), senzomotoriky (motorická reakcia na senzorické podnety), psychomotoriky (obsah pohybových činností klienta odôvodnených jeho aktuálnym psychickým stavom) a sociomotoriky (pohybové činnosti, ktoré reagujú ma sociálne vzťahy). Senzorická integrácia sa realizuje pod vedením odborného zamestnanca (zväčša špeciálneho pedagóga) a jej obsah sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta, konkrétnych klientov.

Neurofeedback

Neurofeedback sa realizuje individuálnou formou v priamom kontakte s klientom. Ide o pravidelnú činnosť (pravidelný tréning) pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca, cieľom ktorej je naučiť sa lepšie kontrolovať, zlepšovať funkcie mozgu a zmierňovať príznaky rôznych vývinových a neurologických porúch. Neurofeedback patrí medzi psychofyziologické metódy, využívajúce princíp biologickej spätnej väzby (prostredníctvom zvukových a vizuálnych signálov) na optimalizáciu aktivity mozgu. Pravidelným neurofeedback tréningom dochádza k procesom učenia na základe operačného podmieňovania. Dochádza k automatizácii procesu autoregulácie mozgovej aktivity, k lepšej pozornosti a k harmonizácií činnosti mozgu. Nastavenie tréningu sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho klienta. Túto technológiu využívame v nasledujúcich oblastiach: hyperaktivita a poruchy pozornosti (ADD, ADHD), narušená komunikačná schopnosť, problémy s koncentráciou, poruchy učenia, poruchy správania a iné. 

Biofeedback

Biofeedback je terapeutická metóda pomocou  ktorej sa klient učí regulovať vlastné fyziologické funkcie, čím získava vyššiu kontrolu nad vlastným psychickým prežívaním (znižovanie nabudenia a regulovanie emotivity). Vyškolený terapeut navrhuje klientovi individuálny terapeutický plán, vychádzajúci z úvodného posúdenia stresového profilu klienta. Biofeedback tréningy vychádzajú z monitorovania fyziologických funkcií (dýchanie, svalové napätie, periférna teplota, tepová frekvencia a jej variabilita, kožná vodivosť) a poskytnutí okamžitej spätnej väzby cez vizuálny alebo akustický signál klientovi o úspešnosti tréningu. Táto metóda sa využíva pri klientoch, ktorí chcú lepšie zvládať stres, nepríjemné úzkostné stavy, náročné životné situácie a harmonizovať svoje telesné reakcie a myslenie.

Bilaterálna integrácia (BI) - koordinácia mozgu a tela 

Intervenčný pohybový program Bilaterálna integrácia na stimuláciu oslabených kognitívnych funkcií (priestorová orientácia, porozumenie, pamäť, pozornosť, sluchové a zrakové vnímanie, predstavivosť) a oslabených motorických funkcií (hrubá a jemná motorika, rovnováha, motorické plánovanie, grafomotorika, vizuomotorická koordinácia – „ruka - oko“). Ide o vedecky podložený pohybový program, ktorý poskytuje široké spektrum vývinových cvičení. Od jednoduchých pohybov samostatných končatín – homológne pohyby (obe paže a obe nohy súčasne), homolaterálne pohyby (paže a nohy na jednej strane) a nakoniec tiež kontralaterálne pohyby (krížový pohyb paže a nohy opačných stranách). Prepojenie kognície s motorikou je to čo potrebujeme v bežnom živote pre úspešnú edukáciu, získanie kontroly nad svojim telom, fyzickú obratnosť, odbúranie stresu, efektívne využívanie času, zlepšenie emočného prežívania a organizácie rôznych povinností a úloh. Ide o to, aby sme vedeli súčasne skoordinovať viacero vecí úplne automaticky, bez toho, aby sme pritom museli rozmýšľať a vedeli sa sústrediť na danú činnosť, tak aby nás nerušili nejaké podnety zvonka. Program je vhodný pre všetky vekové kategórie, zvlášť pre deti so špeciálnymi potrebami (dyslexia, dyspraxia, poruchy autistického spektra, poruchy učenia a reči, ADD, ADHD) vrcholových manažérov, športovcov a seniorov.

Snoezelen 

intervencia

V špeciálnom multizmyslovom prostredí sa snoezelen intervencia zameriava na zapojenie všetkých zmyslov u klienta (čuch, chuť, hmat, sluch, zmysel pre rovnováhu a reč). Je to tiež koncept, ktorý v sebe nesie aj prvky iných intervencií, ako napríklad muzikoterapia, biblioterapia, či arteterapia. Premyslené a cielené aktivity, ktoré nie sú zamerané na výkon, sú klientovi prezentované ako hra a sú zamerané na rozvoj psychomotoriky, grafomotoriky, kognitívnych funkcií a sociálnych zručností. V Snoezelen miestnosti je každý klient jedinečný a tak k nemu aj pristupujeme a motivujeme k novým činnostiam. Snoezelen je koncept vhodný aj na relaxačné aktivity pre malých aj veľkých klientov. Ideálne miesto na relax, navodenie príjemných pocitov a uplatnenie, či rozvoj vlastnej fantázie. Snoezelen intervencia sa realizuje individuálnou ale aj skupinovou formou pre klientov pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca. 

Bazálna 

stimulácia

Bazálna stimulácia prebieha v Snoezelen prostredí, čo pomáha navodiť atmosféru pohody a pokoja podporenú zrakovou stimuláciou, príjemnou hudbou a vôňou. Umožňuje vnímať klientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Bazálna stimulácia ponáka klientovi vnemy, pri ktorých sa sám rozhodne, či ich príjme alebo nie, dáva priestor, aby klient vnímal a rozpoznal hranice svojho tela, mal zážitok, vnímal okolitý svet, vnímal prítomnosť iného človeka. Medzi základné body bazálnej stimulácie patria telo a okolie klienta, zmysluplnosť, individualita a podporná starostlivosť. Súčasťou bazálnej stimulácie je aj orofaciálna stimulácia, ktorej cieľom je stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Ide o stimuláciu vhodnú pre detského klienta, ktorý má problémy so saním, žuvaním, prehĺtaním alebo mimokou. Orofaciálna stimulácia slúži taktiež k rozvoju reči u klienta a tým pomáha rozvíjať jeho vnímanie a samostatnosť. Bazálna stimulácia sa realizuje individuálnou formou pre klienta pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca. 

Intervencia
s asistenciou zvierat

Ide o intervenciu (“liečenie”) pomocou zvierat, ktorej cieľom je využívanie pozitívneho pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie klienta. Intervencia je aktívne zameraná na rozvoj pozitívnych emócií klienta vo vzťahu ku zvieratkám, na podporu, rozvoj a nácvik komunikácie, rozširovanie slovnej zásoby,  zlepšenie a dôraz na výslovnosť pomocou povelovania psa. Zapájanie klienta do starostlivosti o zvieratá, príprava potravy, úprava a čistenie zvieracích príbytkov, starostlivosť o srsť, česanie, čo aktívne prispieva k rozvoju jemnej a hrubej motoriky. Súčasťou intervencie je aj rozširovanie vedomostí o zvieratách, ochrane prírody a ekológie. Náš intervenčný zvierací tím tvoria pes, korytnačka, slimák a rybičky. Intervencia s asistenciou zvierat sa realizuje individuálnou ale aj skupinovou formou pre klientov pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca. 

Skupinová
intervencia
 

Intervencia sa realizuje skupinovou formou v priamom kontakte s viacerými klientami v rovnakom čase a v rovnakom priestore.  Ide o pravidelnú činnosť pod vedením odborných zamestnancov, cieľom ktorej je najmä rozvoj sociálnych zručností. Jednotlivé aktivity a činnosti skupinovej intervencie sú zamerané na zlepšenie sociálnej aktivity klienta a na napĺňanie potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými. Súčasťou je uľahčiť klientovi plynulú adaptáciu na zmenu z rodinného na inštitucionálne prostredie, aktívne podporiť vzťah klienta k poznávaniu a učeniu, rozvoj individuálnych spôsobilostí klienta, sprostredkovať základy verejnej kultúry a spoločenských zvyklostí a rozvíjať dimenzie sociálnej spôsobilosti u klienta. Prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania umožňovať klientovi napĺňať svoj život, uplatňovať a chrániť jeho práva. Zažiť život v rovesníckom kolektíve. Činnosti a aktivity sú v závislosti od veku klienta zamerané najmä na rozvoj komunikačných kompetencií, kompetencií riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych kompetencií, občianskych kompetencií a pracovných kompetencií.

Therapy Cube

Aunoia Therapy Cube je unikátne zariadenie vyvinuté na odstránenie bolesti a uvoľnenie tela po nadmernej záťaži. Funguje na báze kombinácie sonických vibrácii, aromaterapie a voliteľného infra ohrevu organizmu. Aunoia Therapy Cube je zhotovené z cédrového dreva, takže pri jeho používaní je cítiť príjemnú vôňu dreva. K dispozícii je 7 účinných programov. Je možné regulovať intenzitu intervencie, takže liečebný/masážny proces sa dieťaťu nastaví podľa jeho potrieb, aby bola procedúra pre každého príjemná. Terapiu môže absolvovať klient aj s rodičom alebo s odborným zamestnancom. Celkový účinok terapie pôsobí pozitívne naprieč celým telom, a prináša tak úľavu a pomoc nielen pri regenerácii traumatických úrazov a zranení, ale i pri bežne rozšírených ochoreniach pohybového a nervového aparátu.

Sociálne poradenstvo

je zamerané na pomoc klientovi v nepriaznivej sociálnej situácii a jeho rodine alebo komunite. Vykonáva sa na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je zamerané na poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a poskytnutie odbornej pomoci. Preto zameraním sociálneho poradenstva je najmä poskytnutie informácií klientovi, jeho rodine a komunite, na aké sociálne služby, príspevky a kompenzácie  nárok, aké sú možnosti pomoci, súčasne sieťovanie na iné zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia, či lekárov špecialistov, konzultácie, ako správne pokračovať v rozvoji, nácviku a tréningu požadovaných schopností v prirodzenom prostredí klienta a ďalšie podľa požiadaviek klienta. Sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník v prípade potreby s podporou ďalších odborných zamestnancov.

 

Pomoc pri odkázanosti

je v našom rehabilitačnom stredisku zameraná na podporu, rozvoj, nácvik a tréning úkonov sebaobsluhy, základných sociálnych aktivít a v prípade potreby aj vykonávanie dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Po dôkladnom preštudovaní posudku o odkázanosti na sociálnu službu rehabilitačné stredisko realizujeme s každým klientom alebo jeho zákonným zástupcom detailný rozhovor, ktorého cieľom je detailne identifikovať potrebu pomoci pri odkázanosti každého klienta.